ADMIN LOGIN

Home เอกสาร Download
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ รพ.ปากช่องนานา -

ระเบียบ/ประกาศ

ลำดับ
ระเบียบ/คำสั่ง
PDF Word
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว2562 Download -
2 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 62-63 Download -

แบบฟอร์มสำหรับตรวจสุขภาพและซื้อประกันแรงงานต่างด้าว

ลำดับ
                                           แบบฟอร์ม                                                        
PDF Word
1 ใบรับรองแพทย์ (ใช้ 2 ใบ ต่อ 1 คน) Download -
2 แบบลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว Download -
3 แบบกรอกทำบัตร โรงพยาบาลปากช่องนานา Download -

© Copyright 2019 .
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 044-311856 ต่อ 538

พบปัญหาการใช้งานเว็บไซด์: ติดต่อ:Webmaster Tel.538,539,540