ADMIN LOGIN

Home เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร

บริบท (Context)

           เป็นโรงพยาบาลที่มีโครงสร้างองค์กรที่มีผู้รับผิดชอบยุทธศาตร์และแผนงานโครงการ มีการร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีทั้งในระดับ CUP และระดับโรงพยาบาล สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนงานโครงการจากหน่วยงานในโรงพยาบาล  มีคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองแผนงานโครงการจากหัวหน้าภารกิจหรือกลุ่มงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กรและหน่วยงาน จัดทำรายงานประจำปี และสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัย 

ก. หน้าที่และเป้าหมาย

สนับสนุนการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับในโรงพยาบาล ร่วมกำหนดประเด็นการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร  ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

งานนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข
 1. รวบรวม วิเคราะห์ตัวชี้วัด ข้อมูลสารสนเทศ และผลการดำเนินงานประจำปีของโรงพยาบาล
 2. จัดทำหรือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลทุกๆ 5 ปี
 3. จัดทำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาล
 4. กำหนดและทบทวนตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานในระดับโรงพยาบาล/กลุ่มงาน/ฝ่าย
 5. จัดทำแผนงบประมาณของโรงพยาบาล
 6. จัดการประชุมคณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาล และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
 7. ประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
 8. จัดทำแผนอื่น ๆ ตามความคาดหวังองค์กร
งานแผนงานและโครงการ
 1. ประสานงานกับกลุ่มกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/ฝ่าย /แผนก ในการจัดทำหรือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์, แผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาล และกาหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จการดาเนินงาน ในระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย/แผนก
 2. สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรหน่วยงานและเครือข่าย
 3. จัดทำ ตรวจสอบ และติดตามแผนงาน โครงการพัฒนาของโรงพยาบาล
 4. รวบรวมตรวจสอบ และเสนอแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล
 5. รวบรวม ตรวจสอบ และการนำเสนอเห็นชอบ และขออนุมัติ จากผู้บริหารตามลำดับขั้นที่เหนือขึ้นไป
 6. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และโครงการ ระดับอำเภอ/คปสอ.
 7. จัดทำ ถ่ายทอด และติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร และระดับหน่วยงานของโรงพยาบาล
 8. จัดทำโครงการพิเศษ หรือ โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร/องค์กร
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 1. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระดับจังหวัด และโรงพยาบาล
 2. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการตาม Service Plan
 3. จัดทำแผนงบลงทุนเขตสุขภาพที่ 9
 4. จัดทำแผนสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
งานติดตามและประเมินผล
 1. ประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับองค์กร ทุก 1 เดือนในที่ประชุมกรรมการบริหาร
 2. สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย, ยุทธศาสตร์, โครงการ, ตัวชี้วัด และกิจกรรมสาธารณสุขที่สำคัญของโรงพยาบาลประจำปี
 3. สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย, ยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัด และกิจกรรมสาธารณสุขที่สำคัญของโรงพยาบาล เพื่อรับการนิเทศ ติดตามจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานภายนอก
 4. ดำเนินงานและติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงานในโรงพยาบาล
การสนับสนุนการดำเนินการพัฒนางานวิชาการ
 1. สนับสนุนให้กลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/ฝ่ายและแผนกได้มีการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ CQI  ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
 2. รวบรวม ตรวจสอบ และการเสนอเอกสารเพื่อขอจริยธรรมการวิจัย จากศูนย์พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
งานที่ได้รับมอบหมาย
 1. ประสานและร่วมดำเนินการจัดงานตามประเพณี/วัฒนธรรมองค์กรประจำปี
 2. กิจกรรม หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข. ขอบเขตการให้บริการ

1.      Problem formation (การกำหนดปัญหา)

1.1     ร่วมนำเสนอนโยบายระดับประเทศ  กระทรวง  เขต และจังหวัด แก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

1.2     ให้บริการสถิติ และข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่หน่วยงานต่างๆ

1.3     วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมสาธารณสุขที่สำคัญของโรงพยาบาล

2.      Policy formulation (การกำหนดนโยบาย)

2.1     กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์กร และตัวชี้วัดที่สำคัญในระดับแผนงาน/โครงการ

2.2     ประสานและจัดทำกรอบงบประมาณของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร ได้แก่      แผนงบลงทุน งบค่าเสื่อม แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล  และแผนพัฒนาสาธารณสุขอย่างมีส่วนร่วม

2.3     จัดกระบวนการยกร่างแผนพัฒนาองค์กรประจำปี  ประสานและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

3.      Policy adoption (การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ)

3.1        จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนเงินบำรุง  จัดทำแผนแผนงบลงทุน งบค่าเสื่อมและแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

3.2        เผยแพร่แผนปฏิบัติงาน แผนเงินบำรุง  จัดทำแผนแผนงบลงทุน งบค่าเสื่อมและแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอในที่ประชุมทีมนำโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และเวปไซด์โรงพยาบาล

4.      Policy  Implementation (การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ)

4.1        ติดตาม กำกับ เร่งรัด ประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร และเสนอแนะแนวทางในการอุปสรรคของแผนงาน/โครงการ

4.2        ร่วมเสนอแนะแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

4.3        รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน  และรายงานในเวปไซด์ของโรงพยาบาลทุกไตรมาส

5.      Policy evaluation (การประเมินผลนโยบาย)

5.1        สรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมสาธารณสุขที่สำคัญประจำปี และรับการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานภายนอก

5.2        ประสานงาน ติดตาม และจัดประชุม ในรูปแบบทีมนำบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.

5.3        ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนางานวิชาการ และงานวิจัย ในระดับหน่วยงานและองค์กร

 

 

บริบบท
 

© Copyright 2019 .
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 044-311856 ต่อ 538

พบปัญหาการใช้งานเว็บไซด์: ติดต่อ:Webmaster Tel.538,539,540